Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Khi các nhân viên khác muốn sử dụng các tính năng trên phân hệ Hóa đơn điện tử thì kế toán phải thực hiện phân quyền sử dụng phân hệ trên phần mềm.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Chương trình mặc định cho phép những kế toán nào có vai trò Admin, Kế toán tổng hợp, Kế toán bán hàng có toàn quyền đối với nghiệp vụ Hóa đơn điện tử. Với những vai trò kế toán khác, nếu muốn sử dụng các tính năng của nghiệp vụ Hóa đơn điện tử thì phải được phân quyền.

Lưu ý:

 • Với các dữ liệu được chuyển đổi từ phần mềm MISA SME lên thì người dùng nào có quyền ở phân hệ Bán hàng hoặc phân hệ Quản lý hóa đơn sẽ có toàn quyền đối với nghiệp vụ Hóa đơn điện tử.
 • Người dùng được phân quyền làm việc với chi nhánh và sổ nào thì chỉ có thể sử dụng nghiệp vụ Hóa đơn điện tử tương ứng với chi nhánh và sổ đó. (Xem hướng dẫn khai báo người dùng và chọn vai trò cho người dùng tại đây)

Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Trước khi thực hiện phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm, cần tích chọn Sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ51, TT32 trong Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn.

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Chọn vai trò muốn phân quyền sử dụng nghiệp vụ Hóa đơn điện tử, nhấn Phân quyền.

3. Tại mục Chức năng, chọn nghiệp vụ Hóa đơn điện tử.

4. Tại mục Phân quyền hoạt động theo từng chức năng, tích chọn các hoạt động muốn phân quyền. Trong đó:

 • Sử dụng: Cho phép vào phân hệ Hóa đơn điện tử để làm việc.
 • Phát hành hóa đơn điện tử: cho phép thực hiện chức năng Phát hành hóa đơn/phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt.
 • Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng: cho phép thực hiện chức năng Gửi HĐ cho Khách hàng/Gửi HĐ hàng loạt cho KH.
 • Chuyển thành hóa đơn giấy: cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy/Chuyển thành HĐ giấy hàng loạt.
 • Tải hóa đơn: cho phép thực hiện chức năng Tải hóa đơn điện tử/Tải hóa đơn điện tử hàng loạt.

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cho phép những người dùng (tài khoản đăng nhập) có vai trò được phân quyền ở trên thực hiện các hoạt động tương ứng trên phân hệ Hóa đơn điện tử.

Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Trước khi thực hiện phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm, cần tích chọn Sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ123, TT78 trong Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn.

 1. Thao tác thực hiện tương tự như khi phân quyền hóa đơn điện tử theo NĐ51.
 2. Tại mục Phân quyền hoạt động theo từng chức năng, tích chọn các hoạt động muốn phân quyền. Trong đó:
  • Sử dụng: Cho phép vào phân hệ Hóa đơn điện tử để làm việc.
  • Mẫu hóa đơn: cho phép thực hiện chức năng Lấy dữ liệu mẫu hóa đơn từ MISA meInvoice. Các chức năng cần thực hiện trên meinvoice Web phụ thuộc vào phân quyền sử dụng trên MISA meInvoice.
  • Phát hành hóa đơn điện tử: cho phép thực hiện chức năng Phát hành hóa đơn/phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt.
  • Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng: cho phép thực hiện chức năng Gửi HĐ cho Khách hàng/Gửi HĐ hàng loạt cho KH
  • Chuyển thành hóa đơn giấy: cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy/Chuyển thành HĐ giấy hàng loạt.
  • Tải hóa đơn: cho phép thực hiện chức năng Tải hóa đơn điện tử/Tải hóa đơn điện tử hàng loạt.
  • Hủy hóa đơn: cho phép thực hiện chức năng Hủy hóa đơn 
  • Biên bản điều chỉnh: Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Biên bản điều chỉnh.
  • Thông báo hóa đơn sai sót: cho phép thực hiện chức năng Thông báo hóa đơn sai sót.
  • Xử lý Hóa đơn/Phiếu xuất kho không hợp lệ: Cho phép thực hiện chức năng xử lý hóa đơn/phiếu xuất kho đã phát hành có trạng thái Từ chối cấp mã.
  • Chọn mẫu hóa đơn cho chi nhánh: Cho phép chọn mẫu HĐ phát hành riêng cho từng chi nhánh.

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA