1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Du lịch
  5. Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại

Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại

Việc quản lý tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng khuyến mại được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập kho quản lý hàng khuyến mại

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Kho, nhấn Thêm.
2. Khai báo kho quản lý hàng khuyến mại.

3. Nhấn Cất.

2. Nhập kho hàng nhận về để khuyến mại

1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho.
2. Khai báo hàng khuyến mại được nhập về kho. => Chọn Kho khuyến mại tại cột Kho và Cột Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Để hiển thị được cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ trên chứng từ, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá và tích chọn Có phát sinh hàng hoá nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

3. Ghi nhận hàng được khuyến mại khi bán

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hoá đơn bán hàng/Hoá đơn xuất khẩu/Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận uỷ thác XK.
2.Kích chuột phải vào nội dung tiêu đề (Mã hàng, tên hàng,…) bất kỳ trong tab Hàng tiền, Chọn Sửa mẫu, thiết lập hiển thị cột Hàng khuyến mại.

3. Khai báo chứng từ bán hàng => Tích chọn cột Hàng khuyến mại đối với những mặt hàng được khuyến mại.

4. Nhấn Cất.

4. Xem báo cáo tồn kho hàng khuyến mại

1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\nhóm báo cáo Kho).
2. Chọn báo cáo nhập, xuất, tồn kho của hàng khuyến mại (Sổ chi tiết vật tư hàng hoá, Tổng hợp tồn kho,…). Ví dụ: Tổng hợp tồn kho
3. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Kho, chọn thống kê kho quản lý hàng khuyến mại.

4. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 24 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan