1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Sửa mẫu
 6. Sửa mẫu hóa đơn tự in, đặt in đối với hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Sửa mẫu hóa đơn tự in, đặt in đối với hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

1. Nội dung

Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ( đối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in)

2. Hướng dẫn
2.1. DN nộp thuế theo PP khấu trừ:
 • Mở mẫu in cần sửa. Nhấn sửa mẫu

 • Lấy 1 trong 2 trường sau vào Textbox thuế suất GTGT:
  •  MAXVATRate406Description [diễn giải thuế suất giảm trừ 406 (master)]:Lấy theo thuế suất lớn nhất trong hóa đơn.
  •  VATRate406Description [diễn giải thuế suất giảm trừ 406 (chi tiết)]: Lấy chi tiết tất cả các thuế suất có trong hóa đơn.

2.2. DN nộp thuế theo PP trực tiếp
 • Mở mẫu in cần sửa. Nhấn sửa mẫu.

 • Bổ sung dòng thể hiện số thuế giảm theo nghị quyết: Thêm 1 Text dưới Cộng tiền hàng và nhập công thức dưới đây để lấy lên được nội dung ghi chú “Đã giảm <Số tiền>…” cho phù hợp nghị quyết 406.

{MISALocalizeReport.SayTaxReductionNote(VOUCHER_DATA.TaxReductionType,VOUCHER_DATA.TotalDeductionsTaxAmount,VOUCHER_DATA.TotalDeductionsTaxAmountOC,VOUCHER_DATA.CurrencyID,”VIE”)}

 • Sửa để lấy tổng tiền, đọc tiền bằng chữ, tiền quy đổi đã trừ đi số giảm
  • Cũng tại form sửa mẫu, tích vào grpHeaderVOUCHER_DATA.Condition và mở BeginReder.

  • Bổ sung công thức “-VOUCHER_DATA.TotalDeductionsTaxAmountOC” tại dòng dTotalAmount. Sau đó, nhấn OK.

 

Lưu ý: Xem thêm Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng stimul. Tại đây

Cập nhật 24 Tháng Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan