1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình

Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình

Việc quản lý, theo dõi công nợ tạm ứng của nhân viên theo công trình được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Chi tạm ứng cho nhân viên theo công trình

Việc chi tạm ứng cho nhân viên có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng

  • Khai báo các thông tin liên quan trên phiếu chi tạm ứng bằng tiền mặt hoặc Chứng từ chi tạm ứng bằng tiền gửi. (Tại cột Công trình: chọn công trình tương ứng).

  • Nhấn Cất.
2. Quyết toán tạm ứng cho nhân viên

Chọn Nhân viên Công trình tương ứng

3. Xem báo cáo tổng hợp công nợ từng nhân viên
  • Trong Báo cáo, tại mục Tổng hợp, chọn báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình, hợp đồng.
  • Chọn thống kê theo Công trình và các tham só liên quan

  • Nhấn Đồng ý

Cập nhật 24 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan