1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án

Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án

Để quản lý Doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng công trình thực hiện như sau:

Bước 1: Ghi nhận các khoản Doanh thu, chi phí phát sinh theo từng Công trình.

    • Ghi nhận Doanh thu của Công trình: Lập chứng từ bán hàng (lưu ý điền thêm cột  nội dung công trình tương ứng).

Bước 2: Xem báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo công trình.

  • Tại chi tiết báo cáo Giá thành, chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình.

  • Nhấn Đồng ý

Cập nhật 1 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan