Thuế GTGT cho dự án đầu tư

1. Mô tả nghiệp vụ

Các trường hợp phải lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư:
1. Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
2. Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuếthì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư.
3. Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

3.1. Lập tờ khai lần đầu

 • Vào phân hệ Thuế, chọn lập tờ khai thuế theo mẫu:
  • TT80-Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) (Mẫu tờ khai theo thông tư 80) – Áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2022.
  • Hoặc TT156-Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) (Mẫu tờ khai theo thông tư 156).
 • Thiết lập kỳ tính thuế. Sau đó, nhấn Đồng ý.

 • Tiếp tục hoàn thiện tờ khai thuế GTGT tương tự theo nội dung hướng dẫn sau:


Lưu ý:

 • Nhấn vào đường link Bấm vào đây để xem chi tiết, để xem danh sách các chứng từ không được lấy lên bảng kê do thiếu thông tin về số hóa đơn, ngày hóa đơn. Xem chi tiết tại đây.
 • Có thể bỏ bớt các chứng từ không muốn lấy lên bảng kê bằng cách chọn chức năng Chọn chứng từ và bỏ tích chọn các chứng từ không muốn lấy lên bảng kê. Xem chi tiết tại đây.
 • Có thể bổ sung thêm các phụ lục ngay tại giao diện lập tờ khai bằng cách chọn chức năng Thêm phụ lục.
 • Có thể lấy lại dữ liệu ban đầu chưa chỉnh sửa bằng cách chọn chức năng Lấy dữ liệu.
 • Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng, khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng.

3.2. Lập tờ khai bổ sung

1. Thiết lập kỳ kê khai bổ sung

 • Chọn kỳ tính thuế và Mã dự án muốn khai bổ sung
 • Tại mục Ngày lập KHBS: nhập ngày lập tờ khai bổ sung.

2. Tại tab Tờ khai: Nhập lại các giá trị kê khai đúng.

5. Nhấn Tổng hợp KHBS. Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin vào Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tại tab 01/KHBS.
6. Khai báo bổ sung các thông tin Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm (nếu có).

7. Nhấn Cất để lưu tờ khai.

LƯU Ý:

 • Người nộp thuế cần nộp hồ sơ khai thuế cho dự án đầu tư cùng tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính cho CQT quản lý trực tiếp và dự án đầu tư khác tỉnh cho Cục thuế nơi có dự án đầu tư. Từ MISA SME 2022 – R17, phần mềm có bổ sung thêm các chỉ tiêu “CQT cấp cục” và “CQT nơi nộp” trên form chọn kỳ tính thuế theo HTKK.

 • Khi lập hồ sơ dự án đầu tư, kế toán cần khai báo dự án đầu tư trên phần mềm. Nội dung khai báo sẽ được tự động đẩy lên tờ khai thuế.
 • Khi lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTKT) thì phải tích chọn lập kèm phụ lục 01-2/GTGT thì chương trình mới tự động tổng hợp được số liệu lên Tờ khai thuế được.
 • Điều kiện để hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ tự động lên theo mã dự án đầu tư trên Phụ lục 01-2/GTGT: Trên chứng từ chọn nhóm HHDV mua vào là nhóm 3, có đủ thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn và chưa được kê khai lên trên Bảng kê mua vào của các kỳ tính thuế khác và đúng Mã dự án đầu tư tương ứng

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan