Lập chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

1. Nội dung

Trong trường hợp doanh nghiệp có quản lý nhân viên nhưng không tính lương trên phần mềm hoặc nhân viên không thuộc công ty (như thuê chuyên gia, thuê cá nhân làm dịch vụ), chương trình cho phép người dùng lập mới chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Khoản 2, Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Kế toán phải được phân quyền sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
 • Trước khi lập mới chứng từ khấu trừ thuế TNCN, người dùng cần thiết lập kết nối với AMIS Thuế TNCN trên MISA SMEkhởi tạo thành công mẫu chứng từ thuế TNCN
 • Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN. Tại đây
 • Tham khảo thêm hướng dẫn lập nhanh chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ bảng lương. Tại đây.

Cách thực hiện:

 • Trên giao diện danh sách Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, nhấn Thêm mới

 • Hoàn thiện các thông tin trên chi tiết chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
  • Thông tin người nộp thuế: Cho phép nhập tay hoặc cho phép người dùng chọn lấy lên dữ liệu đã khai báo trên Danh mục\Nhân viên.
  • Thông tin thuế thu nhập cá nhân khấu trừ: Cho phép nhập tay số liệu tương ứng với chỉ tiêu liên quan.
 • Nhấn Cất

3. Lưu ý
 • Tại Thông tin người nộp thuế: Nếu không có thông tin Mã số thuế thì bắt buộc nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến CCND/CCCD/Hộ chiếu. Và ngược lại.
 • Chức năng Thêm mới chứng từ hiện thời (trên chứng từ sau khi Cất) sử dụng tương tự như chức năng Nhân bản.

 • Chương trình cho phép người dùng nhập khẩu từ exel để lập nhanh chứng từ khấu trừ thuế TNCN. (Lưu ý: Hệ thống sẽ lấy lên toàn bộ dữ liệu trên file excel – Không lấy theo dữ liệu khai báo trên danh mục) 

 • Chương trình chỉ hiển thị chỉ tiêu [19] – Số thu nhập cá nhân còn được nhận trên mẫu in với mẫu chứng từ là mẫu 2 theo Thông tư 78, không hiển thị trên giao diện lập chứng từ.

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan