1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Trợ giúp
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 3.2. Các chứng từ xuất kho có thể chưa được tính giá xuất kho dẫn đến giá trị xuất kho bị sai

3.2. Các chứng từ xuất kho có thể chưa được tính giá xuất kho dẫn đến giá trị xuất kho bị sai

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có vật tư hàng hóa (VTHH) có đơn giá xuất kho bằng 0 (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách), chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Chứng từ xuất kho và VTHH có đơn giá xuất kho bằng 0 (thường đối với đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ)

Trường hợp này Kế toán cần thực hiện tính lại giá xuất kho bằng cách: Vào menu Nghiệp vụ\Kho\Tính giá xuất kho. Xem hướng dẫn tính giá xuất kho tại đây.

Lưu ý: đối với các mặt hàng chỉ nhập số lượng không có đơn giá nhập nhưng có xuất kho, chương trình vẫn hiển thị chênh lệch => Có thể bỏ qua cảnh báo chênh lệch này.

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan