Các trường hợp khác gây sai lệch về nghiệp vụ giá thành

Một số tình huống gây ra sai lệch về nghiệp vụ Giá thành nhưng không được phản ánh trên báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách bao gồm:

TT

Tình trạng

Các nguyên nhân xảy ra

Hướng dẫn xử lý

1 Sổ cái TK 621, 622, 627 vẫn còn số dư khi đã tính giá thành xong Do sau khi tính giá thành xong, Kế toán sửa lại chứng từ phát sinh chi phí liên quan đến TK 621, 622, 627 hoặc do mới tính lại giá xuất kho Xem tại đây
 

2

 

Tổng giá trị dở dang cuối kỳ trong kỳ tính giá thành nhỏ hơn số dư cuối kỳ trên sổ Cái TK 154

DN hạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC, hạch toán chi phí chung vào TK 154 nhưng chưa phân bổ hết trong kỳ, số chưa phân bổ sẽ nằm trong số dư cuối kỳ trên sổ Cái TK 154, nhưng không được tập hợp vào chi phí trong kỳ tính giá thành, nên sẽ không có trong chi phí dở dang cuối kỳ ở kỳ tính giá thành

Phân bổ hết chi phí chung trong kỳ và tính lại giá thành. (phần chi phí chung không muốn phân bổ vào giá thành trong kỳ này thì sẽ đưa vào dở dang cuối kỳ)

3

Sổ cái TK 154 vẫn còn số dư cuối kỳ trong khi kỳ tính giá thành thì không còn giá trị dở dang cuối kỳ

Dữ liệu được tạo nhiều tiết khoản của TK 154 (Ví dụ: 154.1, 154.2, 154.3….), khi kết chuyển chi phí và tính giá thành chương trình sẽ mặc định kết chuyển vào tài khoản đầu tiên (TK 154.1). Vì vậy nếu xem số dở dang cuối kỳ trên kỳ tính giá thành thì không còn, nhưng xem sổ cái của các tiết khoản 154.1, 154.2, 154.3…có thể bị âm, dương không đúng

 

 

 

– Nếu hạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC thì không nên tạo tiết khoản của TK 154, vì tạo thêm tiết khoản như vậy có thể dẫn đến những sai sót do chương trình đã ngầm định tính giá thành theo TK 154 mặc định ban đầu.

– Nếu doanh nghiệp vẫn muốn tạo tiết khoản của TK 154 thì khi kết chuyển chi phí, nhập kho thành phẩm phải tự sửa lại về tiết khoản tương ứng, phù hợp (vì chương trình đang chỉ mặc định hạch toán vào tiết khoản đầu tiên của TK 154.

4

Không có giá trị của TK 154 mặc dù trong kỳ đã tập hợp chi phí vào TK 154

DN hạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC, do các bút toán hạch toán vào TK 154 nhưng không được chọn khoản mục chi phí, mà việc tính giá thành lại được tính chi tiết theo từng khoản mục chi phí. Vì vậy không tập hợp được chi phí để tính giá thành.

Sửa lại các chứng từ phát sinh TK154, chọn khoản mục chi phí và thực hiện tính lại giá thành

5 Khi phân bổ chi phí chung, có những đối tượng THCP trong kỳ có số tiền phân bổ bằng 0 Khi phân bổ chi phí chung có các tiêu thức phân bổ: NVL trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp, định mức. Mà khi phân bổ chi phí thì đối tượng THCP đó không có phát sinh chi phí theo tiêu thức phân bổ. Vì vậy, tỷ lệ phân bổ cho đối tượng THCP đó đang được hiểu là 0% Xem tại đây.
Cập nhật 6 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan