Đối chiếu bảo hiểm

1. Nội dung

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hoặc khi có yêu cầu, Kế toán thực hiện đối chiếu các khoản bảo hiểm để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp đúng với thực tế. Đồng thời, thu thập các chứng từ có xác nhận của các bên có liên quan để làm bằng chứng về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế.

2. Các bước thực hiện

1. Mở sổ chi tiết theo dõi các khoản Bảo hiểm.

2. Đối chiếu số liệu trên sổ chi tiết với Thông báo đóng bảo hiểm hàng tháng của cơ quan bảo hiểm.
3. Trường hợp có chênh lệch thì chỉnh sửa lại cho đúng với thực tế.

Lưu ý: Xem các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán các khoản bảo hiểm và cách xử lý tại đây.

4. Lưu lại các chứng từ trên để phục vụ quyết toán báo cáo tài chính.

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan