1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Trợ giúp
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 9.5. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa cập nhật giá nhập kho thành phẩm hoặc tự nhập đơn giá nhập kho trên phiếu nhập khác giá thành đơn vị sản phẩm

9.5. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa cập nhật giá nhập kho thành phẩm hoặc tự nhập đơn giá nhập kho trên phiếu nhập khác giá thành đơn vị sản phẩm

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa cập nhật giá nhập kho thành phẩm hoặc tự nhập đơn giá nhập kho trên phiếu nhập khác giá thành đơn vị sản phẩm. Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị thông tin tương ứng để Kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Giải pháp:

1. Xem kỳ tính giá thành có sai sót trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Vào phân hệ Giá thành, chọn kỳ tính giá thành có sai sót.

3. Vào tab Bảng tính giá thành, nhấn Cập nhật giá nhập kho, chương trình sẽ cập nhật giá thành trên bảng tính giá thành vào phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất.

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan