3.9 Chứng từ chi phí phân bổ cho các chứng từ mua hàng khác năm

Hướng dẫn:

Báo cáo hiển thị các Chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua hàng, có năm hạch toán khác với năm của chứng từ mua hàng được phân bổ

Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi phí và chứng từ mua hàng lên kiểm tra. Nếu có sai sót, thực hiện phân bổ lại và chọn đúng Chứng từ mua hàng tương ứng với Chứng từ chi phí. Xem hướng dẫn phân bổ tại đây.

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan