6. Giá thành

  1. Làm thế nào khi tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thành?
  2. Làm thế nào để 154 hết số dư khi không còn chi phí dở dang cuối kỳ?
Cập nhật 16 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan