7.4. Các trường hợp khác gây sai lệch về nghiệp vụ thuế

Một số tình huống gây ra sai lệch về nghiệp vụ thuế nhưng không được phản ánh trên báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách bao gồm:

1. Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ: Không chọn Nhận kèm hóa đơn

Mô tả: Các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ khi không chọn Nhận kèm hóa đơn sẽ không hiển thị tab Hóa đơn và tab Thuế để khai báo thông tin. Do đó, chứng từ này sẽ không hạch toán thuế vào tài khoản 1331 và cũng không được kê khai lên tờ khai thuế. Trên báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ không hiển thị chứng từ này.

Giải pháp:

1. Mở chứng từ lên kiểm tra, xem đây có đúng là trường hợp mua hàng Không nhận kèm hóa đơn/Không có hóa đơn không? (Ví dụ trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau).

2. Nếu đúng là trường hợp mua hàng Không nhận kèm hóa đơn/Không có hóa đơn thì đây không phải là sai sót, Kế toán chỉ cần lưu ý trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau thì khi nhận được hóa đơn, cần thực hiện nhận hóa đơn trên phần mềm theo hướng dẫn tại đây.

3. Nếu không phải là trường hợp mua hàng Không nhận kèm hóa đơn/Không có hóa đơn thì thực hiện như sau:

 • Mở chứng từ lên. Nhấn Bỏ ghi/Sửa
 • Chọn Nhận kèm hóa đơn.
 • Khai báo bổ sung thông tin của Hóa đơn tại tab Hóa đơn và thông tin thuế GTGT tại tab Thuế.

 • Khi lập tờ khai thuế GTGT của kỳ chứa ngày hóa đơn thì hóa đơn này sẽ được lấy lên tờ khai.

Lưu ý: Hóa đơn mua vào được lấy lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào phải thỏa mãn điều kiện: có chọn Nhóm HHDV mua vào là nhóm 1,2; có đủ số và ngày hóa đơn.

2. Chứng từ được hạch toán ở chi nhánh phụ thuộc cho phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng

Mô tả: Khi lập tờ khai thuế của Tổng công ty nếu không nhìn thấy các hóa đơn của chi nhánh phụ thuộc được kê lên bảng kê, là do chi nhánh phụ thuộc đang thiết lập kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng.

Giải pháp:

1. Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc không được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì thực hiện như sau:

 • Vào menu Danh mục\ Cơ cấu tổ chức. Chọn chi nhánh có phát sinh hóa đơn không được lấy lên bảng kê.
 • Bỏ tích chọn Kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng.
 • Nhấn Cất.
 • Mở Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào trên tờ khai của Tổng công ty lên.
 • Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ để chọn các thêm các hóa đơn của chi nhánh phụ thuộc lên tờ khai.
 • Nhấn Cất.

2. Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng, thì các hóa đơn của chi nhánh này không được lấy lên tờ khai thuế của Tổng công ty, mà phải thực hiện lập tờ khai riêng cho từng chi nhánh.

3. Hóa đơn bán ra của kỳ trước bị kê khai sót

1. Với các hóa đơn bán ra của kỳ trước nhưng bị kê khai sót, thì cần lập tờ khai điều chỉnh, bổ sung của kỳ trước để điều chỉnh thuế GTGT đầu ra. Xem hướng dẫn lập tờ khai bổ sung tại đây.
2. Với các hóa đơn hàng bán trả lại do khách hàng xuất trả từ kỳ trước nhưng bị kê khai sót, vào kỳ phát hiện sai sót Kế toán thực hiện như sau:

 • Mở Chứng từ hàng bán bị trả lại lên kiểm tra thông tin, phải nhập đủ thông tin Số hóa đơn Nhóm HHDV mua vào.
 • Lập tờ khai thuế GTGT của kỳ phát hiện sai sót, chương trình sẽ kê khai hóa đơn hàng bán trả lại ở trên lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.
 • Nếu tờ khai của kỳ phát hiện sai sót đã được lập nhưng chưa nộp cho cơ quan thuế thì:
  • Mở tờ khai lên, chọn tab Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.
  • Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ để chọn thêm hóa đơn ở trên lên bảng kê.
  • Nhấn Cất.
Cập nhật 4 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan