Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ sai số dư đầu kỳ phải làm thế nào?

1.Biểu hiện

Khi xem Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ sai số dư đầu kỳ

2. Nguyên nhân

Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ lấy số liệu chi tiết theo từng hóa đơn, nếu trên Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab số dư công nợ Khách hàng hoặc Nhà cung cấp phần số dư chi tiết từng đối tượng đang sai số liệu thì sẽ không lên đúng được.

3. Giải pháp

Đối với dữ liệu tách năm (mỗi năm 1 dữ liệu riêng biệt)

  • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư công nợ Khách hàng hoặc Nhà cung cấp
  • Chọn đối tượng đang lên sai số dư\mở chi tiết số dư
  • Chọn Nhập chi tiết công nợ
  • Tại tab Chi tiết theo hóa đơn, kiểm tra số dư tại cột Số còn phải thu hoặc Số còn phải trả kiểm tra lại số dư của từng hóa đơn. Nếu thấy sai cần sửa lại
  • Sau đó xem lại báo cáo

Đối với dữ liệu liên năm (các năm hạch toán trên 1 dữ liệu)

Ví dụ: Dữ liệu bắt đầu từ ngày 01/01/2022

Phát hiện số dư đầu kỳ năm 2023 bị sai => số dư cuối kỳ năm 2022 bị sai vì vậy bạn cần kiểm tra lại số dư cuối năm 2022

Bước 1: Kiểm tra số dư đầu năm 2022 tương tự tình huống Đối với dữ liệu tách năm (mỗi năm 1 dữ liệu riêng biệt).

Nếu số dư ban đầu đã đúng, kiểm tra báo cáo vẫn chưa khớp số liệu chuyển qua bước 2

Bước 2: Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh trong năm 2022 đã đối trừ chứng từ hết chưa? thực hiện đối trừ theo hướng dẫn tại đây

Sau đó kiểm tra lại báo cáo.

 

 

Cập nhật 15 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan