Bỏ đối trừ nhiều đối tượng nhà cung cấp

1. Nội dung

Cho phép bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp, nhằm mục đích giảm thiểu thời gian chỉnh sửa chứng từ đã đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.

2. Hướng dẫn
  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ nhiều đối tượng).

Lưu ý: Chỉ hiện thị chức năng này khi chọn Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn (tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng)

  • Chọn Tài khoản phải trả, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chương trình hiển thị danh sách nhà cung cấp đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu
  • Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Tiếp theo

  • Chương trình ngầm định tích chọn toàn bộ các dòng cặp đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
  • Người dùng kiểm tra và bỏ tích dòng không muốn bỏ đối trừ (nếu có)
  • Nhấn Thực hiện

  • Chương trình gửi trả thông báo bỏ đối trừ thành công.

Cập nhật 7 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan