Đồng bộ lại DL từ MISA meInvoice

1. Nội dung

Cho phép người dùng lấy lại dữ liệu các hóa đơn trước đó đã lấy về từ MISA meInvoice bị trùng/thiếu thông tin hàng hóa, hay hóa đơn bị lấy về nhiều lần, … để đảm bảo tính đúng đắn.

2. Hướng dẫn
  • Tại Mua hàng\Hóa đơn đầu vào, chọn chức năng Đồng bộ lại DL từ MISA meInvoice
  • Chọn kỳ lấy hóa đơn
  • Nhấn Đồng ý

  • Chương trình trả về đầy đủ toàn bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào đồng bộ lại từ MISA meInvoice (Chỉ lấy về các hóa đơn chưa hạch toán trên SME).
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan