Nhật ký truy cập

Cho phép xem lại các lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến dữ liệu của một người dùng cụ thể (Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu).
Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập:

Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được hiển thị như sau:

  • Tên người dùng: hiển thị thông tin tên tài khoản đăng nhập phát sinh các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
  • Thời gian: hiển thị thời gian phát sinh thao tác làm thay đổi dữ liệu => được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên).
  • Đối tượng thao tác: hiển thị thông tin danh mục, chứng từ, chức năng… có chứa thông tin bị thay đổi.
  • Hành động: hiển thị các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
  • Tham chiếu sổ tài chính/Tham chiếu sổ quản trị: hiển thị căn cứ để truy tìm lại thông tin bị thay đổi trên danh mục, chứng từ, chức năng…
  • Mô tả chi tiết: liệt kê chi tiết các nội dung bị thay đổi.
  • Chi nhánh: hiển thị thông tin chi nhánh đang làm việc lúc phát sinh sự thay đổi dữ liệu.
  • Tên máy tính: hiển thị tên máy tính sử dụng phần mềm để thay đổi dữ liệu.
  • Địa chỉ IP: hiển thị địa chỉ IP của máy tính được sử dụng để thay đổi dữ liệu.
  • Làm việc trên sổ: hiển thị thông tin sổ đang làm việc lúc phát sinh sự thay đổi dữ liệu.

Lưu ý: Có thể xem lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến người dùng cụ thể tại khoảng thời gian mong muốn bằng cách ấn vào biểu tượng mũi tên trên chức năng Nạp, chọn khoảng thời gian muốn tra cứu và nhấn Đồng ý.

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan