1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Lập tờ khai Mẫu số 03/DL-HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT

Lập tờ khai Mẫu số 03/DL-HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT

Khi nào đơn vị tôi cần lập tờ khai mẫu số 03/DL-HĐĐT gửi Cơ quan thuế?

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 60, Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.”

Đồng thời, dựa trên Khoản 1, Điều 12, Thông tư 78/2021/TT-BTC:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Thông tư này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Từ ngày Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, đối với các địa bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo Quyết định của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế thì cơ sở kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế tiếp nhận dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn”.

Đối tượng cần phải nộp mẫu số 03/DL-HĐĐT kèm tờ khai thuế GTGT: Doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh thành đang thí điểm triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 giai đoạn 1 (Từ tháng 11/2021 đến hết tháng 03/2022) gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định, đã nhận được thông báo của cơ quan thuế nhưng chưa kịp chuyển đổi trong quý 4/2021 hoặc không có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, phải tiếp tục sử dụng hoá đơn theo các hình thức hoá đơn mẫu cũ (hóa đơn giấy, hóa đơn tự in, hoá đơn điện tử theo Thông tư 32).

Ngoài các đối tượng trên, các doanh nghiệp có đủ điều kiện cơ sở về công nghệ thông tin, đã thực hiện chuyển đổi lên hóa đơn điện tử Nghị định 123, Thông tư 78 theo đúng lộ trình thông báo của CQT trong kỳ khai thuế tháng 12/2021, quý 4/2021 và các doanh nghiệp thuộc 57 tỉnh thành còn lại thì không cần lập và gửi kèm mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT, mà chỉ cần nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC như thường.

Hướng dẫn thực hiện chi tiết trên phần mềm

Từ MISA SME2022 – phiên bản R15, chương trình cho phép người dùng lập tờ khai mẫu 03/DL-HĐĐT.

Lưu ý: Kế toán phải được phân quyền chức năng Tờ khai 03/DL-HĐĐT trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)

 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Tờ khai 03/DL-HĐĐT (đối với dữ liệu sử dụng HĐĐT theo NĐ123) hoặc vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Tờ khai 03/DL-HĐĐT (đối với dữ liệu sử dụng HĐĐT theo NĐ51). Nhấn Thêm.
 • Chọn Kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý .

 • Chương trình tự động lấy dữ liệu lên tờ khai với những hóa đơn chứng từ có ngày hóa đơn thuộc kỳ báo cáo.

 • Có thể chỉnh sửa, bổ sung dữ liệu bằng cách sử dụng các chức năng chuột phải Thêm/Xóa nhóm thuế suất, Thêm/Xóa dòng

 • Nhấn Cất
 • Nộp tờ khai qua Mtax, hoặc xuất khẩu ra XML để nộp hoặc nhập vào HTKK. Xem hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Dữ liệu trên tờ khai chỉ thể hiện số liệu của các hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu cũ (hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử TT32). Không kê khai những hóa đơn có mã đã chuyển đổi lên Thông tư 78 trong kỳ khai thuế.

Cập nhật 28 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan