Kiểm tra chứng từ thực tế

  1. Vào menu Trợ giúp, chọn Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán.
  2. Nhấn Kiểm kê đối chiếu thực tế.
  3. Chương trình hiển thị danh sách các tài sản, nguồn vốn thuộc đối tượng phải kiểm kê theo quy định.
  4. Nhấn vào từng đối tượng, chương trình sẽ hiển thị nội dung hướng dẫn cách thực hiện kiểm kê chi tiết cho từng đối tượng.

Xem các quy định chung về Kiểm kê tại đây.

Cập nhật 19 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan