Lập và phát hành hóa đơn Đại lý hàng hải

1. Nội dung

Hướng dẫn cách lập và phát hành hóa đơn Đại lý hàng hải trên phần mềm MISA SME

2. Hướng dẫn

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice Web

Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn Đại lý hàng hải trên MISA SME.NET

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn Đại lý hàng hải

1. Lập hóa đơn Đại lý hàng hải tương tự như lập các hóa đơn điện tử khác theo 1 trong các trường hợp sau:

2. Phát hành hóa đơn Đại lý hàng hải: Thực hiện tương tự như phát hành các hóa đơn điện tử khác.

4. Hóa đơn Đại lý hàng hải sẽ hiển thị như sau:

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice Web

Bước 2: Lấy mẫu hóa đơn từ meInvoice về MISA SME

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Lập và phát hành hóa đơn Đại lý hàng hải theo Nghị định 123 tương tự như lập hóa đơn cùng loại theo Nghị định 51 và các hóa đơn điện tử khác

Cập nhật 29 Tháng Mười Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan