Lập và phát hành hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới

1. Nội dung

Hướng dẫn cách lập và phát hành hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới trên phần mềm MISA SME

2. Hướng dẫn

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice Web

Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới trên MISA SME.NET

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới

1. Sau khi lấy mẫu hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới về MISA SME.NET, chương trình sẽ tự động thêm vào danh mục Vật tư hàng hóa mã hàng DANGKIEM_PHI_CAP_GCN (nếu chưa có trong danh mục)

Lưu ý: Chương trình không cho phép sửa/xóa mã hàng này (chỉ cho phép sửa tên)

2. Lập hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới tương tự như lập các hóa đơn điện tử khác

Lưu ý: Để khai báo thông tin Lệ phí cấp GCN đăng kiểm: Kế toán sử dụng mã hàng DANGKIEM_PHI_CAP_GCN do chương trình tự động thêm ở trên. 

Lập hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới theo 1 trong 3 trường hợp sau:

3. Phát hành hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới: Thực hiện tương tự như phát hành các hóa đơn điện tử khác.

4. Hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới sẽ hiển thị như sau:

Lưu ý: Trường hợp trước đó đơn vị đã tạo các mã hàng khác để hạch toán Lệ phí cấp GCN đăng kiểm, thì có thể gộp các mã hàng đó vào các mã hàng do chương trình tự động thêm để quản lý thống nhất. Xem hướng dẫn tại đây.

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice Web

Bước 2: Lấy mẫu hóa đơn từ meInvoice về MISA SME

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Lập và phát hành hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới theo Nghị định 123 tương tự như lập hóa đơn cùng loại theo Nghị định 51 và các hóa đơn điện tử khác

Cập nhật 14 Tháng Mười Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan