Lập và phát hành hóa đơn Vé máy bay

1. Nội dung

Hướng dẫn cách lập và phát hành hóa đơn Vé máy bay trên phần mềm MISA SME

2. Hướng dẫn

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn Vé máy bay từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice Web

Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn vé máy bay trên MISA SME

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn Vé máy bay

1. Sau khi lấy mẫu hóa đơn vé máy bay về MISA SME, chương trình sẽ tự động thêm vào danh mục Vật tư hàng hóa các mã hàng sau (nếu chưa có trong danh mục):

   • VEMAYBAY_PHIKHAC
   • VEMAYBAY_THUEKHAC
   • VEMAYBAY_PHIDVBANVE

Lưu ý: Chương trình không cho phép sửa/xóa các mã hàng này (chỉ cho phép sửa tên)

2. Lập hóa đơn vé máy bay:

Lưu ý:

   • Để khai báo các thông tin về Tiền phí dịch vụ bán vé; Phí khác; Thuế khác: Kế toán sử dụng các mã hàng do chương trình tự động thêm ở trên. 
   • Để khai báo các thông tin về Tiền vé: Kế toán tự thêm mã hàng tương ứng để sử dụng.

Lập hóa đơn vé máy bay theo 1 trong các trường hợp sau:

  • Lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

  • Lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau

  • Lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau

3. Phát hành hóa đơn vé máy bay: Thực hiện tương tự như phát hành các hóa đơn điện tử khác.

4. Hóa đơn vé máy bay sẽ hiển thị như sau:

Lưu ý: Trường hợp trước đó đơn vị đã tạo các mã hàng khác để hạch toán Tiền phí dịch vụ bán vé; Phí khác; Thuế khác, thì có thể gộp các mã hàng đó vào các mã hàng do chương trình tự động thêm để quản lý thống nhất. Xem hướng dẫn tại đây.

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn Đại lý vé máy bay từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice Web

Bước 2: Lấy mẫu hóa đơn từ meInvoice về MISA SME

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Lập và phát hành hóa đơn Đại lý vé máy bay theo Nghị định 123 tương tự như lập hóa đơn cùng loại theo Nghị định 51 và các hóa đơn điện tử khác

Cập nhật 29 Tháng Mười Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan