Nhật ký gửi email

1. Nội dung

Hướng dẫn kiểm tra lịch sử gửi email để biết được ai? gửi email gì? cho ai? vào thời gian nào?…

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Hệ thống\Nhật ký gửi email.

2. Chương trình hiển thị lịch sử gửi email của người dùng đang tra cứu.

Lưu ý: Nếu muốn xem được lịch sử gửi email của những người dùng khác cùng chi nhánh thì phải được phân quyền Tra cứu nhật ký gửi email của nhân viên khác

3. Để xem chi tiết nội dung email, nhấn đúp chuột vào dòng nhật ký gửi email.

4. Với các email có trạng thái: Chưa gửi hoặc Gửi lỗi thì có thể sửa lại nội dung của email (nếu cần) và gửi lại email.

Lưu ý: Không thể gửi lại email của người dùng khác.

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan