Phát hành hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

1. Nội dung

Cho phép phát hành các hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã được lập trên chương trình.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Thông tin Đơn vị bán hàng trên form phát hành hóa đơn được lấy về từ thông tin Hồ sơ hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice (Người dùng có thể thay đổi thông tin tại Hệ thống\Hồ sơ hóa đơn điện tử trên meInvoice).
 • Khi phát hành HĐĐT, chương trình sẽ không ký số hóa đơn. Chương trình không gửi hóa đơn sang Cơ quan thuế (CQT) chờ cấp mã mà sẽ tự động cập nhật thông tin mới nhất của hóa đơn (số hóa đơn, mã CQT cấp,…) từ MISA meInvoice trả về.
 • Thao tác thực hiện phát hành hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền tương tự như với trường hợp phát hành hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Phát hành từng hóa đơn điện tử

Người dùng có thể thực hiện phát hành từng hóa đơn điện tử theo 1 trong 3 cách sau:

  • Cách 1: Phát hành hóa đơn ngay sau khi lập xong hóa đơn trên phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn từ máy tính tiền

  • Cách 2: Phát hành hóa đơn trên danh sách Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền tại phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

  • Cách 3: Phát hành hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trên danh sách Hóa đơn điện tử tại phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hóa đơn điện tử.

 • Sau khi nhấn Phát hành HĐĐT, chương trình tự động lấy lên các thông tin ở phần Đơn vị bán hàng, Thông tin hóa đơn trên form phát hành hóa đơn
 • Nếu muốn gửi hóa đơn luôn cho khách hàng ngay sau khi hóa đơn phát hành thành công => Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng. Phần mềm tự động lấy lên Thông tin người nhận nếu trước đó người dùng đã khai báo trên danh mục khách hàng.
 • Nhấn chọn Cc/Bcc, sau đó nhập trực tiếp địa chỉ email hoặc nhấn vào biểu tượng Cài đặt để ngầm định nhanh Thiết lập gửi email đồng thời cho hóa đơn
 • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn.
 • Nhấn Phát hành HĐ

Lưu ý: Khi người dùng phát hành hóa đơn, nếu ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày phát hành, chương trình tự động đưa ra thông báo để người dùng chọn lựa:

 • Sau khi phát hành HĐĐT thành công, chương trình cập nhật trạng thái hóa đơn trên danh sách hóa đơn.

Phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử

Người dùng có thể thực hiện phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Phát hành HĐĐT hàng loạt trên phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

  • Cách 2: Phát hành HĐĐT hàng loạt hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trên danh sách Hóa đơn điện tử.

 • Sau khi nhấn Phát hành HĐĐT hàng loạt, người dùng thiết lập điều kiện tìm kiếm các hóa đơn cần phát hành, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các hóa đơn cần phát hành. Nhấn Tiếp theo

 • Người dùng chọn ký hiệu hóa đơn. Xác nhận lại thông tin hóa đơn. Tại đây, người dùng có thể xem hóa đơn trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn hàng loạt.
 • Nhấn Tiếp theo

 • Tích chọn hóa đơn nếu muốn chương trình tự động gửi thông tin về hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử. Có thể thay đổi các thông tin tên người nhận, Email người nhận (nếu cần).

Lưu ý: Cột Cc đếnBcc đến địa chỉ email khác chỉ hiển thị khi người dùng ngầm định sẵn trên form Thiết lập gửi email đồng thời cho hóa đơn.

 • Nhấn Thực hiện

Lưu ý: Khi người dùng phát hành hàng loạt hóa đơn, nếu hóa đơn có ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày phát hành, chương trình tự động đưa ra thông báo để người dùng chọn lựa:

 

Cập nhật 16 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan