1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

Các Công trình kéo dài nhiều năm sẽ được quản lý trên phần mềm như sau:

Bước 1: Khai báo Công trình (có ngày bắt đầu Công trình trước ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm)

Bước 2: Nhập chi phí dở dang cho công trình.

Bước 3: Quản lý công nợ đầu kỳ chi tiết theo công trình (nếu có)

  • Xem báo cáo:

Vào Báo cáo, chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng/ Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp trong báo cáo Bán hàng/ báo cáo Mua hàng.

Chọn thống kê theo Công trình.

Cập nhật 25 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan