Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Hàng quý, doanh nghiệp xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp

Nợ TK 8211              Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334        Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Cuối năm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính

  • Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp < thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 3334            Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821    Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

  • Nếu số TNDN thực tế phải nộp > thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 821              Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Có TK 3334  Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán tạm tính thuế TNDN hàng quý
 • Kế toán có thể ước tính thuế TNDN ngay trên SME để biết nhanh số thuế tạm nộp hoặc vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Sau khi đã xác định được số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý, kế toán nộp thuế bằng tiền gửi ngân hàng theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Cuối năm lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Vào phân hệ Thuế, tab Thuế, nhấn Thêm và chọn mẫu:
  • TT80-Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) (Mẫu quyết toán theo thông tư 80/2021/TT-BTC – Áp dụng từ kỳ quyết toán thuế năm 2021 trở đi)
  • Hoặc TT151-Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) (Mẫu tờ khai theo thông tư 151/2014/TT-BTC)
 • Ví dụ chọn lập tờ khai theo TT80. Trên form Chọn kỳ tính thuế:
  • Thiết lập kỳ tính thuế, trường hợp quyết toán.
  • Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở tab Chọn phụ lục kê khai. (Chương trình tự động hiển thị danh sách các mẫu phụ lục đi kèm tương ứng với từng thông tư).

Lưu ý: Với DN thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15. Khi lập tờ khai thuế, người dùng tích chọn thêm PL 92/2021/NĐ-CP – thuế TNDN được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15. 

 • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.
 • Nộp tờ khai qua Mtax, hoặc xuất khẩu ra XML để nộp hoặc nhập vào HTKK. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 3: Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.
Bước 4: Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh (nếu có)
 • Vào phân hệ Thuế, chọn TT80-Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) hoặc TT151-Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
 • Thiết lập kỳ tính thuế:
  • Chọn kỳ tính thuế đã lập quyết toán, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Tờ khai bổ sung.
  • Tại mục Ngày lập KHBS: nhập ngày lập tờ khai bổ sung.
  • Tích chọn thêm phụ lục kê khai (nếu cần). Nhấn Đồng ý.

 • Nhập lại các giá trị kê khai đúng vào phụ lục kèm theo hoặc nhập trực tiếp vào tờ khai bổ sung (nếu không đính kèm phụ lục)

Lưu ý: Từ SME 2022 – R19, chương trình cho phép người dùng Thêm/Xóa phụ lục đính kèm tờ khai bổ sung theo TT80.

 • Nhấn Tổng hợp KHBS.
 • Chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên mẫu:
  • Tab 01/KHBS: Tờ khai bổ sung

  • Tab 01-1/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung

 • Nhấn Cất để lưu tờ khai.
 • Nộp tờ khai qua Mtax, hoặc xuất khẩu ra XML để nộp hoặc nhập vào HTKK. Xem hướng dẫn tại đây

Lưu ý:

 • Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế (không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn), NNT chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung số 01-1/KHBS và Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, không phải nộp Tờ khai bổ sung số 01/KHBS.
 • Trường hợp NNT phát hiện Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh có sai sót, và Cơ quan thuế đã ban hành thông báo nộp thuế cho Hồ sơ khai thuế này, thì NNT khai bổ sung bằng cách:
  • Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung
  • Không phải nộp Tờ khai bổ sung số 01/KHBS và Bản giải trình khai bổ sung số 01-1/KHBS. (Do NNT không phải tự xác định số thuế phải nộp, thực hiện nộp thuế theo thông báo của CQT nên CQT sẽ thông báo nộp thuế bổ sung, điều chỉnh gửi cho NNT).

3. Lưu ý

 • Kỳ tính thuế năm 2020, các Doanh nghiệp có Doanh thu từ 200 tỷ đồng trở xuống được giảm 30% thuế TNDN (quy định tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP). Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020, các Doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm thuế cần lập bổ sung phụ lục PL114/2020/NĐ-CP khi quyết toán thuế TNDN. Xem tại đây
 • Phần mềm tự động lấy số liệu cho chỉ tiêu [14] trên phụ lục 03-1A/TNDN của tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN  từ chỉ tiêu số [23] – trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 • Khi DN lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 151, phần mềm tự động tính toán chỉ tiêu [01] Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (bao gồm cả các khoản thuế gián thu), chỉ tiêu [07] Tổng số tiền thuế gián thu theo đúng quy định của Thuế tại phụ lục 03-1A/TNDN.

Trên form tham số lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo TT 151, chọn phụ lục kê khai 03-1A/TNDN và lựa chọn tích hoặc không tích “Cách lấy số liệu PL 03-1A/TNDN: Doanh thu bao gồm thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT trực tiếp

  • Không tích chọn: Phần mềm bỏ trống chỉ tiêu [07] – Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế GTGT trực tiếp (Các khoản thuế này đã được trừ trực tiếp vào chỉ tiêu [01] – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ).
  • Tích chọnPhần mềm thể hiện đầy đủ tổng số tiền các khoản thuế gián thu (nếu có) trong chỉ tiêu [07] – Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế GTGT trực tiếp. Trên chỉ tiêu [01] – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn bao gồm các khoản thuế này.
Cập nhật 3 Tháng Năm, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA