Tra cứu lịch sử truyền nhận dữ liệu với Cơ quan thuế

1. Nội dung

Giúp người dùng dễ dàng tra cứu lịch sử truyền nhận bất cứ thông điệp nào đã gửi/đã nhận từ Cơ quan thuế.

2. Hướng dẫn
 • Vào Hóa đơn điện tử\Quy trình\Lịch sử truyền nhận với TCT, chương trình hỗ trợ người dùng tra cứu các nội dung sau:
  • Lịch sử truyền nhận dữ liệu Đăng ký/thay đổi thông tin
  • Lịch sử truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử
  • Lịch sử truyền nhận Xử lý hóa đơn sai sót

 • Nhấn chọn mục cần tra cứu lịch sử truyền nhận. Chương trình tự động chuyển hướng người dùng lên Lịch sử truyền nhận trên meInvoice để tiếp tục tra cứu nội dung chi tiết.

 • Trên Danh sách lịch sử truyền nhận dữ liệu , chọn và xem nội dung thông điệp nhận/gửi với CQT.
 • Xem chi tiết nội dung từng thông điệp bằng cách nhấn vào biểu tượng tải về.

 • Nội dung File XML thể hiện rõ mã lỗi và tên mã lỗi (nếu có) tương ứng với từng thông điệp mà CQT gửi trả. Người dùng căn cứ vào nội dung này để xuất lại hóa đơn hợp lệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 25 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan