5. Vận tải

  1. Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyến
  2. Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện
  3. Quản lý doanh thu theo từng phòng vé
  4. Quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe
  5. Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển
  6. Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển
  7. Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe
  8. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan