8. Xây lắp

  1. Tính giá thành theo Công trình/Hợp đồng xây lắp
  2. Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm
  3. Đánh giá tình hình sử dụng NVL so với dự toán
  4. Mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình, dự án
  5. Quản lý doanh thu bán hàng theo nhân viên
  6. Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án
  7. Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình
  8. Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng hạng mục công trình/công trình
  9. Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng
Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan