Báo cáo Bán hàng (Việt – Trung)

1. Mục đích
Cho phép xem và in các báo cáo bán hàng dạng song ngữ Việt – Trung (theo nhu cầu)
2. Cách thực hiện

Xem hướng dẫn tại đây

3. Danh sách báo cáo
STT Tên báo cáo
1 Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (Việt – Trung)
2 Chi tiết công nợ phải thu khách hàng (Việt – Trung)
3 Phân tích công nợ phải thu quá hạn (Việt – Trung)
4 Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ (Việt – Trung)
5 Tổng hợp công nợ phải thu theo chi nhánh, phòng ban (Việt – Trung)
6 Phân tích công nợ phải thu trước hạn (Việt – Trung)
7 Chi tiết công nợ phải thu theo tuổi nợ (Việt – Trung)
8 Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng (Việt – Trung)
9 Tổng hợp bán hàng (Việt – Trung)
10 Sổ chi tiết bán hàng (Việt – Trung)
11 Tình hình thực hiện đơn đặt hàng (Việt – Trung)
12 Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn hàng (Việt – Trung)
13 Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo đơn hàng (Việt – Trung)
14 Tình hình đặt và giao nhận hàng theo báo giá (Việt – Trung)
15 Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao (Việt – Trung)

 

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan