Tùy chọn xuất khẩu

Cho phép người dùng tùy chọn xuất khẩu báo cáo (báo cáo động) trên 1 file excel hoặc tách thành nhiều file excel

Cách thực hiện

 • Mở báo cáo cần xuất khẩu, chọn Tùy chọn xuất khẩu
 • Chọn 1 trong 2 tùy chọn sau:
  • Xuất báo cáo thành một file Excel
  • Xuất báo cáo thành nhiều file Excel: Chọn hoặc nhập số dòng xuất khẩu tối đa trên mỗi file Excel. Ví dụ 150.000 dòng.

 • Nhấn Đồng ý
  • Nếu chọn Xuất báo cáo thành 1 file excel: Khi Xuất khẩu, chương trình ngầm định xuất khẩu toàn bộ báo cáo trên 1 file excel.
   Lưu ý: Với báo cáo có số lượng dòng lớn dẫn đến không xuất khẩu được , chương trình sẽ cảnh báo cho người dùng biết để lựa chọn 1 trong 2 cách

   • Chọn lại tham số kỳ báo cáo nhỏ hơn kỳ đang chọn để giảm số lượng dòng số liệu trên báo cáo.
   • Hoặc, tùy chọn Xuất báo cáo thành nhiều file Excel.
  • Nếu chọn Xuất báo cáo thành nhiều file excel: Khi Xuất khẩu, chương trình tách báo cáo thành nhiều file excel. Mỗi file excel chứa số dòng đã chọn. Sau đó nén thành file zip.
Cập nhật 12 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan