1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Cảnh báo: Vui lòng kiểm tra và xóa các chứng từ bán hàng kèm với hóa đơn gốc

Cảnh báo: Vui lòng kiểm tra và xóa các chứng từ bán hàng kèm với hóa đơn gốc

Mô tả: Trường hợp đã lập chứng từ bán hàng trên MISA SME.NET cho hóa đơn gốc, sau đó lại lập tiếp chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế (lấy từ meInvoice.vn) của hóa đơn gốc đó. (Xem mô tả tại Trường hợp 1; Trường hợp 3; Trường hợp 4). Thì cần xóa chứng từ bán hàng của hóa đơn gốc để doanh thu không bị trùng với chứng từ bán hàng của hóa đơn thay thế.

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng.

2. Tìm đến chứng từ được chương trình cảnh báo.

3. Kiểm tra lại và xóa chứng từ.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan