Chuyển đổi mẫu hóa đơn điện tử đang sử dụng theo chính sách giảm thuế GTGT

1. Nội dung

Với các dữ liệu áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chương trình cho phép chuyển đổi mẫu hóa đơn điện tử (loại nhiều thuế suất) đang sử dụng, áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15  – Giảm 2% thuế suất thuế GTGT.

2. Hướng dẫn

Với dữ liệu áp dụng hóa đơn điện tử theo NĐ51

Lưu ý: Trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, có tích chọn Sử dụng HĐĐT theo NĐ 51, TT 32

Bước 1: Tạo – Chuyển mẫu hóa đơn theo NQ43/2022/QH15

 • Tại Quản lý hóa đơn\Mẫu hóa đơn, nhấn Chuyển mẫu theo NQ43/2022/QH15

 • Chọn một mẫu hóa đơn (loại nhiều thuế suất) để chương trình tiếp tục thực hiện chuyển đổi. Sau đó, nhấn Đồng ý

 • Hoàn thiện các thông tin hóa đơn bao gồm:
  • Tên mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn
  • Có thể sửa chi tiết mẫu bằng cách nhấn Xem\Sửa mẫu và thực hiện sửa mẫu theo hướng dẫn tại đây
 • Nhấn Cất. 

 • Chương trình sẽ tự động thêm dòng tổng tiền chịu thuế suất 8% với mẫu hóa đơn nhiều thuế suất.

Bước 2: Lập và gửi thông báo phát hành mẫu hóa đơn chuyển đổi trước khi sử dụng

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây 

Với dữ liệu áp dụng hóa đơn điện tử theo NĐ123

Lưu ý: Trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, có tích chọn Sử dụng HĐĐT theo NĐ 123, TT 78

Chuyển đổi từ mẫu HĐĐT theo NĐ123, đồng thời áp dụng theo NQ43
Người dùng đã tạo và đang sử dụng mẫu hóa đơn theo NĐ123, đồng thời mong muốn xuất hóa đơn theo NQ43, cần thực hiện chuyển đổi mẫu hóa đơn mới như sau:

 • Tại Hóa đơn điện tử\Mẫu hóa đơn, nhấn Chuyển mẫu NĐ123 theo NQ43

 • Chọn một mẫu hóa đơn (loại nhiều thuế suất) để chương trình tiếp tục thực hiện chuyển đổi. Sau đó, nhấn Đồng ý.

 • Lựa chọn 1 trong 2 Hình thức chuyển đổi mẫu hóa đơn:
  • Tạo thành mẫu mới: Tự động tạo 1 mẫu hóa đơn mới với ký hiệu mới. Không ảnh hưởng tới các hóa đơn đã phát hành theo mẫu cũ. (Khi phát hành HĐĐT, số hóa đơn bắt đầu từ 00000001).
  • Ghi đè lên mẫu cũ: Ghi đè lên mẫu hóa đơn cũ và giữ nguyên ký hiệu. Các hóa đơn đã phát hành trước đó sẽ được xem theo mẫu mới sau khi chuyển đổi.
 • Hoàn thiện các thông tin hóa đơn bao gồm:
  • Tên mẫu hóa đơn: Không nhập trùng tên mẫu đã có trước đó.
  • Ký hiệu hóa đơn: Nhấn Xem hướng dẫn về quy định ký hiệu hóa đơn theo NĐ123
  • Có thể sửa chi tiết mẫu bằng cách nhấn Xem\Sửa mẫu và thực hiện sửa mẫu theo hướng dẫn tại đây
 • Nhấn Cất. 

 • Chương trình sẽ tự động thêm dòng tổng tiền chịu thuế suất 8% với mẫu hóa đơn nhiều thuế suất.
Chuyển đổi từ mẫu HĐĐT theo NĐ51 sang NĐ123, đồng thời áp dụng theo NQ43
Doanh nghiệp chưa có mẫu hóa đơn theo NĐ123. Bên cạnh đó, người dùng muốn chuyển đổi từ mẫu hóa đơn đã có sẵn theo NĐ51 sang NĐ123, đồng thời áp dụng cả NQ43, cần thực hiện chuyển đổi mẫu hóa đơn mới như sau:

 • Vào Hóa đơn điện tử\Mẫu hóa đơn, nhấn Chuyển từ mẫu cũ theo NĐ51

 • Trên danh sách mẫu, chọn một mẫu hóa đơn (loại nhiều thuế suất) theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP cần sử dụng để chuyển đổi sang mẫu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Hoàn thiện các thông tin hóa đơn bao gồm:
  • Tên mẫu hóa đơn: Không nhập trùng tên mẫu đã có trước đó
  • Ký hiệu hóa đơn: Nhấn Xem hướng dẫn về quy định ký hiệu hóa đơn theo NĐ123
  • Có thể sửa chi tiết mẫu bằng cách nhấn Xem\Sửa mẫu và thực hiện sửa mẫu theo hướng dẫn tại đây
 • Tích chọn Giảm 2% thuế suất thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15
 • Nhấn Cất. 

 • Chương trình tự động cập nhật mẫu hóa đơn chuyển đổi thành công trên danh sách mẫu của MISA SME và đồng thời đẩy dữ liệu lên meInvoice Web.

Lưu ý: 

 • Chương trình không cho phép có 2 ký hiệu hóa đơn giống nhau trong cùng 1 loại hóa đơn.
 • Một mẫu hóa đơn có thể thực hiện chuyển đổi nhiều lần.

LƯU Ý: 

 • Đối với mẫu hóa đơn trước đó được khởi tạo từ meInvoice Web, sau khi nhấn Đồng ý chuyển đổi mẫu hóa đơn trên SME, chương trình sẽ tự động chuyển tiếp đến giao diện mẫu hóa đơn trên meInvoice Web.
  • Xem hướng dẫn thực hiện sửa mẫu trên meInvoice Web tại đây.
  • Sau khi hoàn thiện sửa mẫu, trên SME, nhấn Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ MISA meInvoice để cập nhật mẫu hóa đơn về phần mềm.

 • Chuyển đổi mẫu hóa đơn chỉ áp dụng với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Chỉ áp dụng chuyển đổi cho mẫu hóa đơn điện tử (đối với mẫu stimul nhiều thuế suất).

 

Cập nhật 4 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan