1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Trợ giúp
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 4.5. Danh sách khách hàng có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn

4.5. Danh sách khách hàng có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn

1. Nội dung

Trong kỳ, báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn bị lệch so với sổ chi tiết công nợ phải thu

2. Nguyên nhân và giải pháp
  • Sai lệch là do số dư đầu kỳ công nợ khách hàng nhập chi tiết theo hóa đơn không khớp với số tổng dư Nợ của khách hàng bên ngoài.

Cập nhật 15 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan