1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Trợ giúp
 5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
 6. 8.3. Kiểm tra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra

8.3. Kiểm tra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra

Lưu ý: Trường hợp Kế toán không lập tờ khai trên phần mềm, thì có thể bỏ qua thông báo của chương trình mà KHÔNG ảnh hưởng tới báo cáo tài chính.

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có sự chênh lệch giữa sổ cái hạch toán tài khoản 511 và 711 so với bảng kê thuế GTGT: chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các chứng từ, hóa đơn có chênh lệch.

Các trường hợp gây ra chênh lệch và giải pháp xử lý:

1. Chứng từ hạch toán vào TK511/711 nhưng không lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Nguyên nhân 1: Chứng từ bán hàng chưa lập hóa đơn

Mô tả: Các chứng từ bán hàng hạch toán vào TK 511/711, nhưng chưa lập hóa đơn nên không được kê khai lên tờ khai thuế. Khi đó, Báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị chứng từ này.

Giải pháp:

Nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ lên kiểm tra. Có thể xảy ra 1 trong các trường hợp sau:
1. Trường hợp lập chứng từ bán hàng và xuất hóa đơn đồng thời nhưng Kế toán quên tích chọn Lập kèm hóa đơn thì xử lý như sau:

 • Tích chọn Lập kèm hóa đơn
 • Khai báo các thông tin của hóa đơn tại tab Hóa đơn và nhấn Cất.
 • Mở tờ khai thuế của kỳ tương ứng lên, chọn tab Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.
 • Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ để chọn hóa đơn vừa lập ở trên lên bảng kê.

2. Trường hợp lập chứng từ bán hàng trước, sau đó xuất hóa đơn sau nhưng Kế toán quên chưa thực hiện thao tác xuất hóa đơn thì xử lý như sau:

 • Trên chứng từ bán hàng, nhấn Lập HĐ để lập hóa đơn bán hàng. Hoặc vào phân hệ Bán hàng, tab Xuất hóa đơn để xuất hóa đơn từ chứng từ bán hàng trên. Xem hướng dẫn xuất hóa đơn sau khi lập chứng từ bán hàng tại đây.
 • Sau đó, thực hiện chọn hóa đơn vừa lập vào tờ khai thuế tương tự như trường hợp 1.

Lưu ý: Nếu hóa đơn được kê khai vào kỳ tính thuế lớn hơn kỳ xem báo cáo đối chiếu chứng từ sổ sách thì chương trình sẽ liệt kê hóa đơn này lên báo cáo.

Ví dụ: Chứng từ lập ngày 15/03/2018 nhưng xuất hóa đơn vào ngày 01/04/2018 và kê khai vào kỳ tính thuế tháng 04/2018. Khi xem báo cáo kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, nếu chọn xem báo cáo trong khoảng thời gian là quý I/2018 thì trên báo cáo sẽ thể hiện chênh lệch giữa hóa đơn này (tại mục Thuế) và chứng từ hạch toán tương ứng (tại mục Sổ cái), tuy nhiên nếu chọn lại khoảng thời gian xem báo cáo có chứa kỳ kê khai hóa đơn trên. Ví dụ cả năm 2018 thì báo cáo sẽ không hiển thị chênh lệch.

3. Trường hợp lập chứng từ bán hàng trước, sau đó mới xuất hóa đơn nhưng chưa đến thời điểm xuất hóa đơn. Khi đó, tuy hóa đơn hiển thị trên báo cáo đối chiếu chứng từ, sổ sách nhưng thực tế không có chênh lệch. Kế toán cần lưu ý để xuất hóa đơn và kê khai lên tờ khai thuế theo đúng quy định.

Nguyên nhân 2: Không khai báo thuế suất thuế GTGT trên chứng từ

Giải pháp:

 • Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ lên.
 • Khai báo bổ sung thuế suất thuế GTGT tại tab Thuế, cột % Thuế GTGT.

Lưu ý: Nếu hàng hóa không chịu thuế thì chọn thuế suất là KCT.

 • Mở tờ khai thuế của kỳ tương ứng lên, chọn tab Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.
 • Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ để chọn lại hóa đơn ở trên lên bảng kê.

Nguyên nhân 3: Hạch toán Doanh thu, thu nhập khác trên chứng từ nghiệp vụ khác, Chi tiền mặt, Chi tiền gửi,... nhưng lại chọn nhóm HHDV mua vào

Một trong những điều kiện để các chứng từ nghiệp vụ khác, chi tiền mặt, chi tiền gửi…được lấy lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra đó là không chọn Nhóm HHDV mua vào. Vì vậy, với nguyên nhân trên cần thực hiện như sau:

1. Mở chứng từ nhấn Bỏ ghi\Sửa.

2. Để trống cột Nhóm HHDV mua vào.

3. Nhấn Cất.

4. Nếu chưa lập tờ khai thuế thì lập mới tờ khai thuế GTGT, chương trình sẽ lấy các chứng từ trên lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra.

5. Nếu đã lập tờ khai thuế (và chưa nộp cho cơ quan thuế) thì:

 • Mở Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra lên.
 • Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ để chọn thêm hóa đơn ở trên lên bảng kê.
 • Nhấn Cất.

Nguyên nhân 4: Hạch toán hóa đơn bán ra trên phân hệ Quỹ/Ngân hàng

Mô tả: Nghiệp vụ bán hàng được hạch toán trên phiếu thu, phiếu thu tiền gửi (đã hạch toán đầy đủ bút toán ghi nhận doanh thu và thuế GTGT) nhưng không được lấy lên tờ khai.

Giải pháp:

1. Xóa các chứng từ hạch toán nghiệp vụ bán hàng đã lập ở trên.

2. Hạch toán lại nghiệp vụ bán hàng trên các Chứng từ bán hàng hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác. Trong đó: điều kiện để các chứng từ này được lấy lên tờ khai là:

 • Chứng từ bán hàng: phải chọn thuế suất thuế GTGT, có đủ số và ngày hóa đơn.
 • Chứng từ nghiệp vụ khác: phải chọn thuế suất thuế GTGT; có đủ số và ngày hóa đơn; không chọn Nhóm HHVD mua vào.

Nguyên nhân 5: Ngày hóa đơn không thuộc kỳ kê khai

Giải pháp:

 • Kiểm tra lại ngày hóa đơn đã nhập chính xác chưa và chỉnh sửa lại
 • Nếu chưa lập tờ khai thuế thì lập mới tờ khai thuế GTGT, chương trình sẽ lấy các chứng từ trên lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra.

 • Nếu đã lập tờ khai thuế (và chưa nộp cho cơ quan thuế) thì:

  • Mở Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra lên.
  • Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ để chọn thêm hóa đơn ở trên lên bảng kê.
  • Nhấn Cất.

2. Chứng từ lấy lên bảng kê bán ra nhưng không hạch toán vào TK511/711 hoặc hạch toán khác kỳ

Nguyên nhân 1: Hạch toán nhầm tài khoản

Mô tả: Các hóa đơn, chứng từ không hạch toán tài khoản doanh thu/tài khoản có vào tài khoản 511/711 nhưng vẫn được lấy lên tờ khai khi thỏa mãn điều kiện sau:

 • Với Hóa đơn, chứng từ bán ra: Có chọn thuế suất thuế GTGT, có đủ số và ngày hóa đơn (riêng chứng từ chi tiền mặt, chi tiền gửi, chứng từ nghiệp vụ khác, hóa đơn trả lại hàng bán, hóa đơn trả lại hàng mua thì phải thỏa mãn thêm điều kiện: không chọn Nhóm HHDV mua vào)
 • Với Hóa đơn, chứng từ mua vào: Có chọn Nhóm HHDV là nhóm 1,2; có đủ số và ngày hóa đơn.

Giải pháp:

1. Mở chứng từ lên, nhấn Bỏ ghi/Sửa.

2. Hạch toán lại tài khoản doanh thu/tài khoản có đúng.

3. Nhấn Cất.

Nguyên nhân 2: Lập hóa đơn GTGT nhưng không lập chứng từ hạch toán

Mô tả: Trường hợp xuất hóa đơn trước và đã kê khai lên bảng kê thuế, nhưng chưa lập chứng từ bán hàng, thì Báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị hóa đơn này.

Giải pháp:

1. Mở hóa đơn lên kiểm tra xem đây có đúng là trường hợp xuất hóa đơn trước, ghi nhận doanh thu sau hay không?

2. Nếu đúng thì đây không phải là sai sót. Kế toán chỉ cần lưu ý lập chứng từ bán hàng để ghi nhận doanh thu theo đúng thực tế. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Nếu là trường hợp xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu cùng lúc thì thực hiện lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn đã xuất. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Sửa lại ngày trên chứng từ cho khớp với ngày hóa đơn.

3. Doanh thu trên sổ sách và bảng kê bán ra không khớp nhau

Mô tả: Các tình huống làm phát sinh chênh lệch doanh thu giữa sổ sách và bảng kê bán ra:

1. Chứng từ ghi nhận doanh thu và hóa đơn lập riêng, nhưng không khớp số tiền.

2. Doanh thu trên chứng từ và hóa đơn khớp nhau, nhưng sau khi hóa đơn đã được kê lên bảng kê thuế, thì sửa lại số tiền trên chứng từ ghi nhận doanh thu làm phát sinh chênh lệch

Giải pháp:

1. Nhấn vào Số chứng từ Số hóa đơn để mở chứng từ và hóa đơn lên kiểm tra.

2. Đối chiếu với thực tế để điều chỉnh lại số tiền trên chứng từ, hóa đơn hoặc bảng kê thuế cho đúng thực tế:

Lưu ý: Nếu điều chỉnh số tiền trên hóa đơn: Cần mở tờ khai thuế tương ứng, vào tab Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ và nhấn Đồng ý để chương trình cập nhật được số liệu thay đổi lên tờ khai thuế.

Lưu ý: Các trường hợp không phải là sai sót nhưng vẫn hiển thị trên báo cáo (Kế toán có thể bỏ qua các chênh lệch này) bao gồm:

 • Chứng từ Giảm giá hàng bán; Trả lại hàng bán hạch toán vào tài khoản 521 (áp dụng chế độ kế toán theo TT200)
 • Chứng từ hạch toán doanh thu chưa thực hiện vào tài khoản 3387
Cập nhật 12 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan