6. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Hướng dẫn:

1. Vào menuTiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

3. Tại mục 6. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước nhấn Kiểm tra ngay.

4. Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra các nội dung sau đây:

6.1. Chứng từ mua CCDC/xuất kho CCDC ra sử dụng, chuyển TSCĐ thành CCDC, thanh toán chi phí trả trước nhưng quên chưa ghi tăng hoặc chưa chọn nguồn hình thành

6.2. CCDC, chi phí trả trước đã ghi tăng nhưng chưa hạch toán hoặc chưa chọn nguồn gốc hình thành, có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK chi phí trả trước và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước

6.3. CCDC, chi phí trả trước đã hạch toán và ghi tăng nhưng số tiền hạch toán, TK hạch toán khác trên chứng từ ghi tăng có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước

6.4. Nghiệp vụ điều chỉnh CCDC đã thực hiện điều chỉnh tăng trên sổ CCDC nhưng chưa hạch toán

6.5. Các tháng chưa phân bổ Công cụ dụng cụ

6.6. Các tháng chưa phân bổ Chi phí trả trước

Cập nhật 12 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan