9. Giá thành

1. Vào menu Trợ giúp\Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

3. Tại mục 9. Giá thành nhấn Kiểm tra ngay.

9.1 Các chứng từ chi phí chung nhưng chưa phân bổ hết hoặc không phân bổ cho kỳ tính giá thành nào, hoặc số tiền bằng 0 nên chưa được tính vào giá thành

9.2 Trong kỳ có nhập kho thành phẩm nhưng nhập nhầm sang loại phiếu nhập kho khác dẫn đến không tính được giá thành do không có nhập kho thành phẩm trong kỳ

9.3. Lập chứng từ nhập kho thành phẩm nhưng hạch toán sai (hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154, hạch toán vào khoản mục chi phí sản xuất) hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí; hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ

9.4. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa nhập kho thành phẩm

9.5. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa cập nhật giá nhập kho thành phẩm hoặc tự nhập đơn giá nhập kho trên phiếu nhập khác giá thành đơn vị sản phẩm

9.6. Kiểm tra đối tượng tập hợp chi phí/công trình/đơn hàng/hợp đồng có thay đổi tiêu thức phân bổ chi phí chung trong kỳ kế toán dẫn đến vi phạm nguyên tắc Nhất quán của Chuẩn mực kế toán

9.7. Các đơn hàng có phát sinh chi phí nhưng quên không tích Tính giá thành

9.8. Các hợp đồng có phát sinh chi phí nhưng quên không tích “Tính giá thành”

9.9. Các chứng từ hạch toán chi phí sản xuất nhưng chưa chọn khoản mục chi phí (NVLTT, NCTT, SXC)

9.10 Các trường hợp khác gây sai lệch về nghiệp vụ giá thành

Cập nhật 6 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan