1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Trợ giúp
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 2. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân

2. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân

Sau khi lập báo cáo tài chính, thực hiện kiểm tra số liệu trên từng báo cáo bằng cách nhấn vào chức năng Kiểm tra.

Thực hiện kiểm tra kết quả đối chiếu lần lượt theo:

2.1. Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân

Cập nhật 1 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan