5. Tài sản cố định

Hướng dẫn

1. Vào menu Trợ giúp\Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

3. Tại mục 5. Tài sản cố định nhấn Kiểm tra ngay.

4. Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra các nội dung sau đây:

5.1. Chênh lệch số dư giữa danh sách TSCĐ với số dư ban đầu TK nguyên giá, hao mòn lũy kế dẫn đến sai lệch giữa sổ tài sản và sổ cái

Cập nhật 20 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan