1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi người mua, phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác

Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi người mua, phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác

Khi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi người mua, phát hiện có sai sót tên, địa chỉ, không sai các thông tin khác, kế toán xử lý hóa đơn sai sót tương tự như với HĐ điện tử phát hành theo NĐ 123, TT 78:

Bước 1: Người bán thông báo với người mua về hóa đơn sai sót, không phải lập hóa đơn mới.

Bước 2: Lập thông báo Giải trình hóa đơn sai sót gửi tới CQT

Xem thêm: Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo NĐ123, TT 78 có sai sót.

Cập nhật 20 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan