Xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền sai sót

1. Nội dung

Hướng dẫn xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót thông qua 2 cách sau:

  • Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA SME
  • Xử lý hóa đơn sai sót trên meInvoice Web
2. Hướng dẫn

Cách 1: Xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót trên MISA SME

Từ phiên bản SME 2023 – R8, việc xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót (nếu có) thực hiện trên MISA SME.

Các thao tác xử lý hóa đơn sai sót là hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được thực hiện tương tự như khi xử lý hóa đơn có mã sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Cụ thể:

Lưu ý:

  • Khi CQT phát hiện hóa đơn sai sót và thông báo đến người bán: Tùy vào trường hợp sai sót để chọn phương án xử lý theo 1 trong 3 trường hợp trên.
  • Khi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền sai sót thì phải sử dụng cùng loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền để xử lý.
    Nghĩa là: Khi lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn máy tính tiền sai sót sử dụng mẫu hóa đơn máy tính tiền (Không điều chỉnh/thay thế bằng mấu hóa đơn GTGT thông thường)
  • Từ phiên bản SME 2023 – R7 trở về trước, việc xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót (nếu có) được thực hiện hoàn toàn trên MISA meInvoice theo hướng dẫn tại đây

Cách 2: Xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót trên meInvoice Web và lấy dữ liệu về hạch toán dưới MISA SME
  • Việc xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót (nếu có) được thực hiện trên MISA meInvoice theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 7 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan