1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã được CQT cấp mã, phát hiện sai sót, nhưng chưa gửi cho người mua

Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã được CQT cấp mã, phát hiện sai sót, nhưng chưa gửi cho người mua

Khi hóa đơn khởi tạo từ máy tính đã có mã của cơ quan thuế, phát hiện có sai sót nhưng chưa gửi người mua, kế toán cần xử lý hóa đơn sai sót tương tự như với hóa đơn điện tử theo NĐ 123, TT 78:

Xem thêm: Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo NĐ123, TT 78 có sai sót.

Cập nhật 20 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan