1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi người mua, phát hiện sai sót mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách hàng hóa chất lượng

Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi người mua, phát hiện sai sót mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách hàng hóa chất lượng

Trường hợp hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi người mua, phát hiện sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế…

Kế toán xử lý hóa đơn sai sót bằng 1 trong 2 cách sau (Tương tự như với hóa đơn phát hành theo NĐ 123, TT 78):

Cách 2: Lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót

Lưu ý:

Trong trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập biên bản điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn sai sót, tham khảo thêm hướng dẫn tương tự như lập biên bản điều chỉnh/biên bản hủy cho hóa đơn phát hành theo NĐ123:

Xem thêm: Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo NĐ123, TT 78 có sai sót.

Cập nhật 20 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan