1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót

Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót

1. Nội dung

Cho phép lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo NĐ123, TT 78 có sai sót.

2. Hướng dẫn

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, chọn Lập hóa đơn

2. Lập hóa đơn thay thế

  • Khai báo các thông tin của hóa đơn
  • Tại tab Khác: tích chọn ô Thay thế cho HĐ số. Nhấn vào biểu tượng kính lúp
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã hủy cần lập hóa đơn thay thế, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn trên danh sách và nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử.

Cập nhật 21 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan