Chọn đơn mua hàng

Cho phép lập hợp đồng mua từ đơn mua hàng được lập trên phân hệ Mua hàng\tab Đơn mua hàng.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một hợp đồng mua, chọn thông tin đơn mua hàng được sử dụng để lập hợp đồng mua.

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn mua hàng.
  • Sau khi chọn đơn mua hàng, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp, hàng hoá được đặt từ đơn mua hàng vừa được chọn ra hợp đồng mua.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan