Khai báo khoản dự kiến chi

Cho phép khai báo các khoản dự kiến sẽ chi liên quan đến hợp đồng bán như: chi phí hoa hồng…

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán cần khai báo khoản dự kiến chi.
  • Trên tab Dự kiến chi, nhấn chuột phải vào chọn chức năng Thêm dòng:

  • Nhập trực tiếp thông tin về khoản dự kiến chi tại các cột: Diễn giải, Tỷ lệ %, Ngày dự kiến chi, Khoản mục CP và Đơn vị.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Để xoá thông tin khoản dự kiến chi đã khai báo, chọn thông tin cần xoá trên tab Dự kiến chi, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xoá dòng.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan