1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Khi tính giá thành, chi phí sản xuất chung tôi muốn để lại tháng sau phân bổ thì làm thế nào?

Khi tính giá thành, chi phí sản xuất chung tôi muốn để lại tháng sau phân bổ thì làm thế nào?

1. Ví dụ

Tháng 4/2024 phát sinh chi phí dịch vụ mua ngoài là 10 triệu, tuy nhiên trong tháng 4/2024 chỉ muốn phân bổ 50% chi phí, muốn chuyển chi phí  còn lại qua tháng 5/2024 để phân bổ tiếp, đơn vị thực hiện như sau:

2. Hướng dẫn

Đối với doanh nghiệp áp dụng TT133

 • Tháng 4/2024, khi phát sinh chi phí chung hạch toán chi phí chung Nợ TK 154/Có 331,11,112,…
 • Chọn đầy đủ các Khoản mục CP 
 • Bỏ trống Đối tượng THCP, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng.

 • Khi lập kỳ tính giá thành tháng 4/2024, chi phí sẽ hiển thị tại dòng chi phí chung cần phân bổ. Bạn thực hiện gõ lại tỷ lệ phân bổ tại cột % phân bổ lần này theo nhu cầu.
 • Nhấn nút Phân bổ. Phần mềm sẽ tính số tiền tương ứng phân bổ trong kỳ

=> Số tiền còn lại khi lập kỳ tính giá thành tháng 5/2024 sẽ được tự động lấy lên để phân bổ tiếp.

Đối với doanh nghiệp áp dụng TT200

Phần mềm không hỗ trợ chuyển chi phí chung qua kỳ sau, bạn thực hiện đánh giá dở dang để chuyển chi phí qua kỳ sau tính tiếp.

Nếu bạn không muốn đánh giá dở dang mà chuyển chi phí chung qua kỳ sau mới phân bổ thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Tháng 4, khi phát sinh chi phí chung hạch toán chi phí chung Nợ TK 62x/Có 331,11,112,…
 • Bỏ trống Đối tượng THCP, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng.

 • Tại tháng 4/2024 hạch toán giảm chi phí chung cần chuyển qua kỳ sau thông qua tài khoản trung gian ví dụ: Nợ TK 1388, 3388/Có TK 62x ở phân hệ Tổng hợp/Chứng từ NVK.
 • Bỏ trống Đối tượng THCP, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng.

 • Qua tháng 5/2024 hạch toán tăng số chi phí đã giảm ở tháng 4 lại ở phân hệ Tổng hợp/Chứng từ NVK Nợ 62x/Có 1388,3388.
 • Bỏ trống Đối tượng THCP, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng.
 • Khi tính giá thành tháng 5/2024, phần mềm sẽ lấy số chi phí chung đó để phân bổ tiếp tục.

Cập nhật 16 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan