Giá thành

 1. Thao tác/ Nghiệp vụ
  1.1. Làm thế nào để tính giá thành gia công?
  1.2. Làm thế nào để tính giá thành cho các đơn vị cung ứng dịch vụ?
  1.3. Tôi lập kỳ tính giá thành nhưng báo lỗi “Đối tượng tập hợp chi phí đã tồn tại ở kỳ tính giá thành khác có kỳ giao với kỳ tính giá thành này” thì làm thế nào?
  1.4. Tôi vào nghiệm thu công trình nhưng cột doanh thu không hiển thị số tiền thì phải làm thế nào?
  1.5. Khi tính giá thành, chương trình cảnh báo vừa có phát sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vừa có phiếu nhập kho thành phẩm thì làm thế nào?
  1.6. Khi nhập kho thành phẩm, chương trình cảnh báo thành phẩm không có trong danh sách thành phẩm của đối tượng THCP thì phải làm thế nào?
  1.7. Tôi muốn nhập dở dang cuối kỳ khi tính giá thành thì làm thế nào?
  1.8. Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?
  1.9. Tôi muốn đánh giá dở dang cuối kỳ của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì làm thế nào?
 2. Báo cáo
  2.1. Làm thế nào khi tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thành?
  2.2. Làm thế nào để 154 hết số dư khi không còn chi phí dở dang cuối kỳ?
  2.3. Làm thế nào để phân bổ chi phí chung lên không đủ khi tính giá thành?
  2.4. Làm thế nào khi không có dở dang cuối kỳ nhưng khi tính giá thành ở bước tính chi phí dở dang phần mềm vẫn hiển thị số tiền?
  2.5. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?
Cập nhật 20 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan