Làm thế nào khi chương trình cảnh báo thao tác cất dữ liệu không thành công?

1. Biểu hiện

Khi cất chứng từ, phần mềm cảnh báo ” Thao tác cất dữ liệu không thành công, có thể do người dùng khác đang thực hiện thao tác nhập khẩu hoặc bảo trì. Vui lòng thực hiện sau” 

2. Nguyên nhân

Dữ liệu có nhiều người dùng trong đó có 1 người dùng thực hiện nhập khẩu dữ liệu hoặc bảo trì dữ liệu. Các người dùng khác nhập thêm chứng từ sẽ cảnh báo

3. Giải pháp

Trường hợp 1: Nếu có người dùng đang thực hiện nhập khẩu dữ liệu hoặc bảo trì dữ liệu cần đợi hệ thống thực hiện xong rồi thao tác lại.

Trường hợp 2: Nếu không có người dùng nào thực hiện hoặc chỉ có 1 người dùng sử dụng dữ liệu.

  • Nhấn OK để đóng câu cảnh báo
  • Thực hiện đóng phần mềm và Restart lại SQL Server trên máy chủ theo hướng dẫn tại đây
  • Đăng nhập lại dữ liệu và thao tác lại

 

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan